Ispitna pitanja i zadaci

 1. Modeliranje i modeli, vrste modela
 2. Neformalni i formalni modeli
 3. Modeliranje i simulacija
 4. Karakteristike simulacionog modeliranja
 5. Potreba za simulacijom
 6. Mogućnosti primene simulacije, prednosti i nedostaci simulacije
 7. Simulacioni proces
 8. Podele i vrste simulacionih modela
 9. Klasifikacije modela
 10. Formalna specifikacija modela
 11. Ocene parametara determinističkog i stohastičkog modela
 12. Statistički pristup proceni parametara modela
 13. Ocena nepoznatog parametra po metodi najmanjih kvadrata
 14. Procena k nepoznatih parametara modela
 15. Validacija simulacionih modela
 16. Formalni kriterijum za utvrdivanje validnosti modela
 17. Verifikacija simulacionih modela
 18. Formalni opis sistema sa diskretnim dogadjajima
 19. Događaj, aktivnost i proces
 20. Razvoj simulacije diskretnih događaja, mehanizam pomaka vremena
 21. Strategija rasporedivanja dogadaja u SDD
 22. Strategija skaniranja aktivnosti u SDD
 23. Strategija interakcije procesa u SDD
 24. Pojam sistema: definicija, karakteristike i primeri sistema
 25. Okruženje sistema ulazi i izlazi sistema
 26. Ciljevi sistema: opstanak, rast i razvoj
 27. Stanje sistema, prostor stanja sistema i oblast dopuštenih stanja sistema
 28. Struktura sistema: pojam i karakteristike, adaptivni sistemi
 29. Sistemsko razmišljanje i dinamika sistema
 30. Povratno dejstvo, kolo povratnog dejstva, polaritet KPD
 31. Karakteristike sistema sa i bez KPD
 32. Pozitivno kolo povratnog dejstva: pojam, osobine, primeri
 33. Negativno kolo povratnog dejstva: pojam, osobine, primeri
 34. Dijagrami uzročno-posledičnih veza
 35. Dijagrami skladišta i tokova
 36. Računarski modeli u dinamici sistema
 37. Modeliranje sistema u programskom jeziku SDS
 38. Test funkcije: PULSE, RAMP, STEP
 39. Kašnjenje: pojam, osobine, vrste
 40. Modeliranje kašnjenja na materijalnim tokovima u SDS jeziku
 41. Modeliranje kašnjenja na informacionim tokovima u SDS jeziku
 42. Priraštaj: pojam, definisanje polariteta KPD preko priraštaja, primeri
 43. Dinamika sistema, stabilni i nestabilni sistemi, stacionarno i prelazno ponašanje
 44. Obrasci ponašanja sistema
 45. Ponašanje sistema prvog reda sa +KPD i -KPD
 46. Ponašanje sistema višeg reda sa +KPD i -KPD
 47. Slučajni dogadaji, verovatnoća, slučajne promenljive
 48. Funkcija gustine raspodele i funkcija raspodele
 49. Diskretna i kontinualna uniformna raspodela
 50. Eksponencijalna raspodela
 51. Poisson-ova raspodel
 52. Normalna raspodel
 53. Generisanje slucajnih brojeva
 54. Linearni kongruentni generator slučajnih brojeva
 55. Testovi za proveru generatora slučajnih brojeva
 56. Metoda inverzne transformacije
 57. Metoda odbacivanja
 58. Metoda pravougaone aproksimacije
 59. Metoda sumiranja
 60. Box-Muller-ova metoda