Nastavni plan i program

Naziv predmeta: SIMULACIJA U POSLOVNOM ODLUČIVANJU

  • Studijski program u kojem se predmet izvodi: Menadžment i organizacija
  • Semestar: VI
  • Fond časova: 2+2
  • Broj ESPB: 5
  • Način polaganja: pismeno i usmeno

Obrazovni cilj:

Da uvede i objasni osnovne koncepte, ideje i mogućnosti primene računarske simulacije kao podrške procesu odlučivanja pri analizi dinamičkog ponašanja poslovnih i organizacionih sistema. Da dâ pregled metodologija i opiše načine modeliranja i simulacije dinamičkih sistema. Da da pregled softvera za simulaciju i njihovog praktičnog korišćenja.

Stečena znanja:

Objašnjavajući osnovne ideje simulacionog modeliranja i primenjujući ih na prikladnim primerima, ovaj program omogućava prelaz na detaljnije studiranje različitih mehanizama simulacije, simulacionih jezika, primene statističkih metoda u simulacionom procesu kao i povezivanje simulacionog modeliranja sa savremenim metodama i alatima u oblasti menadžmenta, organizacionih i računarskih nauka.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava: Modeliranje i modeli; klasifikacije modela. Računarska simulacija – osnovni pojmovi i primena. Ocena parametara modela. Validacija i verifikacija simulacionih modela. Ponašanje i dinamika poslovnih sistema. Osnove simulacije kontinualnih sistema. Jezici i softveri za simulaciju kontinualnih sistema. Primena simulacije kontinualnih sistema u modeliranju poslovnih sistema. Osnove simulacije diskretno-stohastičkih sistema. Jezici i softveri za simulaciju diskretnih sistema. Primena simulacije diskretno-stohastičkih sistema u modeliranju poslovnih sistema. Verovatnoća i statistika u simulacionom modeliranju. Analiza ulaznih podataka simulacionih modela i generisanje uzoraka. Savremeni trendovi u računarskoj simulaciji.

Praktična nastava: Konceptualni model dinamike sistema – dijagrami U-P veza. Sistemi bez i sa povratnim dejstvom; polaritet KPD. Modeliranje poslovnih sistema preko dijagrama U-P veza. Konceptualni model dinamike sistema – stock&flow dijagrami. Modeliranje poslovnih sistema preko stock&flow dijagrama. Računarski modeli u simulaciji kontinualnih sistema. Simulacioni paket SDS – osnovne ideje i koncepti. Primeri simulacije kontinualnih sistema u jeziku SDS. Primeri simulacije kontinualnih sistema u jeziku SDS. Osnovni koncepti u simulaciji diskretnih događaja – primeri. Modeliranje sistema metodologijom diskretnih događaja. Simulacija poslovnih sistema u jeziku GPSS. Simulacija poslovnih sistema u jeziku GPSS. Savremeni trendovi u računarskoj simulaciji – primeri.

Literatura:

  • Božidar Radenković, Milorad Stanojević, Aleksandar Marković, “Računarska simulacija”, FON i Saobraćajni fakultet, udžbenik, Beograd, 2010.
  • Miloš Rajkov, Božidar Radenković, “Simulacija u poslovnom odlučivanju”, FON, Beograd, 1994.
  • Materijal sa sajta: http://sipo.fon.rs.