Način polaganja ispita

Ispit iz predmeta SIMULACIJA U POSLOVNOM ODLUČIVANJU polaže se na jedan od dva načina:

I Parcijalni način polaganja ispita – za studente koji su predmet Simulacija u poslovnom odlučivanju prijavili za slušanje i polaganje. Spisak studenata možete preuzeti u sekciji Vesti. Ispit se polaže u tri koraka:

1. Kolokvijumi:

Tokom semestra, u kolokvijumskim nedeljama, biće organizovana dva kolokvijuma. Prvi obuhvata oblast simulacije kontinualnih sistema, dok će drugi kolokvijum pokrivati oblast simulacije diskretno-stohastičkih sistema. Kolokvijum se sastoji od kombinacije zatvorenih i otvorenih pitanja, kao i manjih zadataka. Minimalni broj poena za prolaz na svakom od kolokvijuma je 11 od 20 (55%). Student je dužan da položi i prvi i drugi kolokvijum. Položen prvi nije uslov za izlazak na drugi kolokvijum. U slučaju da student ne položi neki od kolokvijuma, upućuje se na polaganje pismenog dela ispita. Na pismenom delu ispita student radi onaj kolokvijum koji nije položio tokom semestra. Svaki položen kolokvijum ili bilo koja druga ispitna obaveza, važi do uspešnog okončanja ispita.

2. Odbrana obaveznih zadataka:

Nakon što polože oba kolokvijuma, studenti se upućuju na odbranu obaveznih zadataka. Obavezni zadaci se rade samostalno i brane se u precizno definisanim terminima za odbranu obaveznih zadataka (koji se moraju poštovati). Odbrana za studente koji polažu na parcijalni način će biti organizovana nakon završetka II kolokvijumske nedelje, a neposredno pre početka junskog ispitnog roka. Studenti donose svoje rešene obavezne zadatke u elektronskoj formi. Struktura obaveznih zadataka može se naći na linku "Uputstvo za izradu obaveznih zadataka". Na obaveznim zadacima student mora da osvoji barem 6 poena (od 10).

3. Polaganje usmenog ispita:

Studenti koji polože oba kolokvijuma i odbrane obavezne zadatke polažu usmeni deo ispita. Usmeni deo ispita se polaže u terminima konsultacija tokom trajanja ispitnog roka ili u posebno utvrđenim terminima, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Na usmenom delu ispita studenti odgovaraju na četiri postavljena pitanja koja pokrivaju sve oblasti iz nastavnog plana i programa. Za pozitivnu ocenu, neophodno je da studenti pokažu minimalni prag znanja na svakom od postavljenih pitanja. Spisak pitanja za usmeni deo ispita možete preuzeti ovde. Na usmenom delu ispita student može da osvoji maksimum 50 poena. Minimum koji student mora da ostvari je 25 poena.

II Klasičan način polaganja ispita – za studente koji predmet polažu u celosti. Ispit se polaže u tri koraka:

1. Pismeni deo ispita:

Pismeni deo ispita se polaže u ispitnim rokovima, a prema zvaničnom rasporedu ispita. Na pismenom delu ispita studenti treba da pokažu osnovno poznavanje koncepata koji su izučavani na predmetu tokom izvođenja nastave. Pismeni se sastoji iz dva dela: materija sa I i sa II kolokvijuma. Na svakom od ovih delova student mora da ostvari minimum 11 od 20 poena da bi položio pismeni. U slučaju da studenti položi jedan deo, a drugi padne, student se upućuje na polaganje pismenog dela ispita u nekom od narednih rokova (položeni deo pismenog važi do uspešnog okončanja ispita). Pismeni deo ispita se sastoji od kombinacije zatvorenih i otvorenih pitanja, kao i manjih zadataka.

2. Odbrana obaveznih zadataka:

Nakon što polože pismeni deo ispita, studenti se upućuju na odbranu obaveznih zadataka. Obavezni zadaci se rade samostalno i brane se u precizno definisanim terminima za odbranu obaveznih zadataka (koji se moraju poštovati). Odbrana za studente koji polažu na klasičan način će biti organizovana tokom ispitnog roka, a nakon termina pismenog dela ispita. Studenti donose svoje rešene obavezne zadatke u elektronskoj formi. Struktura obaveznih zadataka može se naći na linku "Uputstvo za izradu obaveznih zadataka". Na obaveznim zadacima student mora da osvoji barem 6 poena (od 10).

3. Usmeni deo ispita:

Studenti koji polože pismeni deo i odbrane obavezne zadatke polažu usmeni deo ispita. Usmeni deo ispita se polaže u terminima konsultacija tokom trajanja ispitnog roka ili u posebno utvrđenim terminima, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Na usmenom delu ispita studenti odgovaraju na četiri postavljena pitanja koja pokrivaju sve oblasti iz nastavnog plana i programa. Za pozitivnu ocenu, neophodno je da studenti pokažu minimalni prag znanja na svakom od postavljenih pitanja. Spisak pitanja za usmeni deo ispita možete preuzeti ovde. Na usmenom delu ispita student može da osvoji maksimum 50 poena. Minimum koji student mora da ostvari je 25 poena.

 

U sledećoj tabeli je dat pregled ispitnih obaveza i odgovarajući broj poena:

  Ispitna obaveza Minimalan broj poena Maksimalan broj poena
1 Kolokvijum I 11 20
Kolokvijum II 11 20
ili    
Pismeni deo ispita 22 40
2 Obavezni zadaci 6 10
3 Usmeni deo ispita 25 50
  UKUPNO 53 100

Kriterijum za formiranje konačne ocene je sledeći:

od 91 do 100 poena ocena 10
od 81 do 90 poena ocena 9
od 71 do 80 poena ocena 8
od 61 do 70 poena ocena 7
od 53 do 60 poena ocena 6