Uputstvo za izradu obaveznih zadataka

Opšte odredbe

Svaki student radi i brani svoje obavezne zadatke samostalno. Pri izradi obaveznih zadataka potrebno je poštovati propisanu strukturu i pravila za izradu obaveznih zadataka koji su dati u nastavku teksta. Za izradu obaveznih zadataka koriste se softveri (VensimPLE i GPSS) koji se mogu preuzeti na stranici Softver.

Naslovna strana obaveznih zadataka mora sadržati naziv Fakulteta (na vrhu stranice), tekst “Obavezni zadaci iz predmeta Simulacija u poslovnom odlučivanju” (na sredini strane), podatke o studentu (prezime, ime i broj indeksa), kao i datum izrade. Obrazac naslovne strane obaveznih zadataka možete preuzeti ovde. Zadaci čija forma nije u skladu sa ovim uputstvima neće biti prihvaćeni.

Rešene obavezne zadatke je potrebno da zapakujete u jedan .zip fajl. Obavezno uključiti:

 • Word dokument
 • PDF dokument (napravljen od Word dokumenta)
 • mdl fajl sa dijagramom uzročno-posledičnih veza
 • mdl fajl sa dijagramom skladišta i tokova i odgovarajućim jednačinama

Naziv .zip fajla treba da bude u formatu: “Prezime ime broj-indeksa.zip“. Na primer: Zornić Nikola 01-16.zip

Ovako pripremljen .zip fajl pošaljite preko sledeće forme:
Forma za slanje obaveznih zadataka

Za svaki slučaj poneti na odbranu fajl na USB memoriji. Rešenja nikako ne štampati.

* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)
* Uneti datum polaganja dela ispita (datum polaganja kolokvijuma/pismenog ispita)

Struktura obaveznih zadataka

1. Prvi zadatak – simulacija kontinualnih sistema – simulacija u softveru Vensim

Svaki student dobija tekst postavke zadatka, koji predstavlja verbalni opis sistema koji je potrebno modelirati i simulirati. Zadatak se rešava korišćenjem softverskog paketa Vensim PLE (može se preuzeti na sledećem linku). Prilikom instalacije Vensim PLE softvera, obavezno izabrati opciju “Install Vensim PLE for academic…”. Rešeni zadatak mora imati sledeću strukturu:

 • Verbalni opis realnog sistema (sa dodeljenim parametrima i ulaznim varijablama).
 • Strukturni model u obliku dijagrama uzročno-posledičnih veza (sa označenim KPD).
 • Opis i obrazloženje za svako KPD u strukturi sistema.
 • Strukturni model u obliku dijagrama “skladišta i tokovi” (stock&flow diagram; slika iz softvera).
 • Računarski model sistema – jednačine modela (iz softvera).
 • Opis elemenata modela sa odgovarajućim dimenzijama.
 • Rezultati simulacionih eksperimenata (numerički i grafički; iz softvera).
 • Analiza rezultata simulacije (analiza funkcionisanja sistema) i predlog poslovne odluke.

2. Drugi zadatak – simulacija diskretno-stohastičkih sistema – simulacija u jeziku GPSS

Svaki student dobija tekst postavke zadatka koji će modelirati i simulirati u jeziku GPSS. U ovom zadatku potrebno je modelirati sistem od više paralelnih procesa (barem dva) koji moraju biti sinhronizovani. Za izradu se koristi softver GPSS (može se preuzeti na linku Softver iz menija). Rešeni zadatak mora imati sledeću strukturu:

 • Verbalni opis realnog sistema (sa dodeljenim parametrima i ulaznim varijablama).
 • Računarski model u jeziku GPSS (source ili listing verzija iz editiora).
 • Rezultati simulacionih eksperimenata (numerički i grafički; iz softvera).
 • Analiza rezultata simulacije (analiza funkcionisanja sistema) i predlog poslovne odluke.